SOGA Miniatures

SOGA Miniatures 3613 Officer and Сombat Medic Fallschirmjäger - Brigade Ramcke. El Alamein, August 1942.

Officer and Сombat Medic Fallschirmjäger - Brigade Ramcke. El Alamein, August 1942. - Image 1
Scale: 1:35
Manufacturer: SOGA Miniatures
Product code: SOG-3613
Availability: in stock!
Estimated shipping date: monday, 19.4.2021
More information on availability and delivery dates
€37.87 or 24700 pts.

Includes 23.00% VAT

Basic information

ManufacturerSOGA Miniatures
Product codeSOG-3613
Weight:0.02 kg
Scale1:35
Added to catalog on:8.12.2020
Tags:German-World-War-II-Paratroopers Ramcke-Brigade-1942-1943

Ramcke Brigade (inna nazwa: Fallschirmjäger-Brigade Afrika) to niemiecka jednostka powietrznodesantowa, która by³a aktywna w latach 1942-1943. Brygada swoj± nieoficjaln± nazwê, czyli w³a¶nie Ramcke Brigade, wziê³a od nazwiska swego dowódcy – Hermanna Ramcke. Brygada zosta³a sformowana w 1942 r. i od samego swego pocz±tku walczy³a w Afryce Pó³nocnej, bior±c udzia³ w I bitwie pod El-Alamein. W jej toku jednostka zosta³a otoczona, ale jej ¿o³nierzom, pomimo ciê¿kich strat, uda³o siê w brawurowy sposób przebiæ do w³asnych linii. W okresie pa¼dziernik-listopad 1942 r. jednostka walczy w toku II bitwy pod El-Alamein, ponosz±c dalsze straty, a po klêsce pañstw Osi w tej bitwie cofa siê przez Trypolitaniê do Tunezji, gdzie walczy w ostatnich bojach w Afryce Pó³nocnej. Kapitulacja jednostki ma miejsce w maju 1943 roku. Etatowo, Ramcke Brigade w swym sk³adzie mia³a trzy bataliony piechoty spadochronowej, batalion treningowy, batalion artylerii, kompaniê: przeciwpancern± oraz in¿ynieryjn±, jak równie¿ pododdzia³y ³±czno¶ci i sanitarne.

Fallschirmjäger to zbiorcze okre¶lenie niemieckich jednostek powietrznodesantowych z okresu miêdzywojennego i II wojny ¶wiatowej. Pierwszy oddzia³ spadochronowy zorganizowano w nazistowskich Niemczech w 1936 r. – byæ mo¿e pod wp³ywem obserwacji poczynionych w toku radzieckich manewrów z roku poprzedniego. Pierwsze oddzia³ spadochroniarzy powsta³ z inicjatywy Hermana Göringa i zosta³ przydzielony do Luftwaffe. Rok pó¼niej (1937 r.) powsta³a pierwsza jednostka tego typu podporz±dkowana Wehrmachtowi, a dok³adnie wojskom l±dowym. W 1938 r. jednostki te po³±czono i rozbudowano tworz±c 7. Dywizjê Lotnicz± pod dowództwem gen. Kurta Studenta. W jej sk³ad wchodzi³a piechota spadochronowa, wojska szkolone do transportu szybowcami oraz piechota transportowana na pole walki samolotami. W toku II wojny ¶wiatowej powsta³y kolejne jednostki Fallschirmjäger, m.in. w 1943 r. na bazie 7. Dywizji Lotniczej powsta³a 1. oraz 2. Dywizje Spadochronowe. W okresie 1939-1941 niemieccy Fallschirmjäger byli wykorzystywani zgodnie ze swym przeznaczeniem (np. w toku walk na Zachodzie Europy w 1940 roku), ale po wysokich stratach poniesionych w toku walk na Krecie w 1941 r. niemieckie wojska spadochronowe zaczêto wykorzystywaæ przed wszystkim jako elitarne jednostki piechoty, w której to roli sprawdzi³y siê zreszt± bardzo dobrze, zyskuj±c w¶ród Aliantów przydomek „Zielonych Diab³ów”.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Mistake in the description? Report problem
Customer reviews
Add a review of: Officer and Сombat Medic Fallschirmjäger - Brigade Ramcke. El Alamein, August 1942.
Estimated delivery date: CORSICA
postal code:
change address settings

1 pcs.
monday, 19.4.2021

over 1 pcs.
tuesday, 17.8.2021

Check the shipping price listIf an item is marked as available, does that mean that it is in stock?
Usually yes, but whether we send the order the same day we receive it depends on many other factors. For this reason, more important is the estimated shipping date. This is shown in the table above, which also indicates inventory availability, reservations for other orders, delivery schedules, courrier pick-up times, and more.

What are the chances that my order will be sent on time? See more information and statistics on the punctuality of order fulfillment

Added to catalog on: 8.12.2020
Availability: in stock!
 • item available
 • item unavailable
 • item available on request
 • delivery
 • unavailable
 • 1 pcs.
 • 2 pcs.
 • 3-5 pcs.
 • 6-10 pcs.
 • above 10 pcs.
Is it possible to back order an item that is not listed on the website, or that is listed as "unavailable"?
Recommended additions

Scale: 1:35
Manufacturer: Plus Model
Product code: PLM424
Availability: on request

€12.05 or 7900 pts.

Scale: 1:35
Manufacturer: Rado Miniatures
Product code: RDM35H02
Availability: on request

€9.96 or 6500 pts.

Scale: 1:35
Manufacturer: Weikert Decals
Product code: WEI-DEC224
Availability: in stock!

€5.26 or 3400 pts.

Scale: 1:35
Manufacturer: Weikert Decals
Product code: WEI-DEC402
Availability: on request

€5.26 or 3400 pts.

Scale: 1:35
Manufacturer: Weikert Decals
Product code: WEI-DEC401
Availability: on request

€5.26 or 3400 pts.

Scale: 1:35
Manufacturer: Weikert Decals
Product code: WEI-DEC403
Availability: on request

€5.26 or 3400 pts.

Scale: 1:35
Manufacturer: Weikert Decals
Product code: WEI-DEC400
Availability: on request

€5.26 or 3400 pts.

Scale: 1:35
Manufacturer: Asuka model
Product code: ASU-35-L30
Availability: in stock!

€14.93 or 9700 pts.

Scale: 1:35
Manufacturer: MiniArt
Product code: mna35586
Availability: in stock!

€13.32 or 8700 pts.

Scale: 1:35
Manufacturer: Asuka model
Product code: ASU-35-L14
Availability: in stock!

€11.97 or 7800 pts.

Scale: 1:35
Manufacturer: Asuka model
Product code: ASU-35-L29
Availability: in stock!

€14.93 or 9700 pts.

Scale: 1:35
Manufacturer: Asuka model
Product code: ASU-35-002
Availability: in stock!

€14.93 or 9700 pts.

Similar items

Scale: 1:35
Manufacturer: SOGA Miniatures
Product code: SOG-35127
Availability: in stock!

€18.93 or 12300 pts.

Scale: 1:35
Manufacturer: SOGA Miniatures
Product code: SOG-3615
Availability: in stock!

€37.87 or 24700 pts.

Scale: 1:35
Manufacturer: SOGA Miniatures
Product code: SOG-35132
Availability: in stock!

€18.93 or 12300 pts.

Scale: 1:35
Manufacturer: SOGA Miniatures
Product code: SOG-35131
Availability: in stock!

€18.93 or 12300 pts.

Scale: 1:35
Manufacturer: SOGA Miniatures
Product code: SOG-35130
Availability: in stock!

€18.93 or 12300 pts.

Scale: 1:35
Manufacturer: SOGA Miniatures
Product code: SOG-35128
Availability: in stock!

€18.93 or 12300 pts.

Scale: 1:35
Manufacturer: SOGA Miniatures
Product code: SOG-35129
Availability: in stock!

€18.93 or 12300 pts.

Scale: 1:35
Manufacturer: SOGA Miniatures
Product code: SOG-3614
Availability: in stock!

€37.87 or 24700 pts.

Scale: 1:35
Manufacturer: SOGA Miniatures
Product code: SOG-3610
Availability: in stock!

€36.26 or 23600 pts.

Scale: 1:35
Manufacturer: SOGA Miniatures
Product code: SOG-35121
Availability: in stock!

€18.18 or 11800 pts.

Scale: 1:35
Manufacturer: SOGA Miniatures
Product code: SOG-35124
Availability: in stock!

€18.18 or 11800 pts.

Scale: 1:35
Manufacturer: SOGA Miniatures
Product code: SOG-35125
Availability: in stock!

€18.18 or 11800 pts.