Dragon

Dragon 6258 Panzerjäger I, 4.7cm PaK(t) Early Production ~ Smart Kit

Panzerjäger I, 4.7cm PaK(t) Early Production ~ Smart Kit - Image 1
Scale: 1:35
Manufacturer: Dragon
Product code: dra6258
Availability: out of stock
Last available: 16.1.2022
$59 -5% $56.04 or 38300 pts.

Includes 0% VAT
when shipping to the country: UNITED STATES
To change the country click here

If this item is currently unavailable, enter your e-mail address below to receive an automatic notification when it is back in stock!

Is it possible to back order an item that is not listed on the website, or that is listed as "unavailable"?

Basic information

ManufacturerDragon
Product codedra6258
Weight:0.49 kg
Ean:089195862587
Scale1:35
Added to catalog on:10.3.2011
Tags:Panzerjager-I

Panzerjager I by³ niemieckim niszczycielem czo³gów z okresu II wojny ¶wiatowej. Pierwsze prototypy pojazdu powsta³y w na prze³omie lat 1939 i 1940, a produkcja seryjna trwa³a w okresie 1940-1941, koñcz±c siê wytworzeniem ok. 200 wozów. Panzerjager I by³ napêdzany pojedynczym silnikiem Maybach NL 38TR  o mocy 100 KM. Jego uzbrojenie stanowi³a 1 armata PaK 36 (t) kal. 47 mm.

Panzerjager I powsta³ w wyniku poszukiwania przez Wehrmacht zastosowania do wycofywanych ze s³u¿by po kampanii wrze¶niowej w 1939 roku czo³gów PzKpfw I. Po dostosowaniu ich kad³uba do monta¿u czechos³owackiej armaty produkcji Skody kal. 47 mm, okaza³o siê, ¿e mo¿na je wykorzystaæ jako ca³kiem udane niszczyciele czo³gów. Tak powsta³ w³a¶nie Panzerjager I. Jego produkcja seryna odbywa³a siê w zak³adach Alkett oraz Daimler-Benz. Do jego sporych plusów nale¿a³ niski koszt produkcji, niez³e parametry balistyczne armaty oraz dobra manewrowo¶æ. Najwiêkszym minusem okaza³ siê bardzo s³aby pancerz. Panzerjager I zosta³ wykorzystany bojowo po raz pierwszy w kampanii francuskiej w 1940 roku. W latach 1941-1942 s³u¿y³ tak¿e w Afryce Pó³nocnej. Jednostki wyposa¿one w Panzerjager I wziê³y te¿ udzia³ w pocz±tkowej fazie wojny ze Zwi±zkiem Radzickim, czyli w operacjach Barbarossa i Tajfun. Po 1942 roku pojazd by³ wycofywany ze s³u¿by.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Mistake in the description? Report problem
Customer reviews
Add a review of: Panzerjäger I, 4.7cm PaK(t) Early Production ~ Smart Kit
Added to catalog on: 10.3.2011
Availability: out of stock
  • item available
  • item unavailable
  • item available on request
  • delivery
  • unavailable
  • 1 pcs.
  • 2 pcs.
  • 3-5 pcs.
  • 6-10 pcs.
  • above 10 pcs.
Is it possible to back order an item that is not listed on the website, or that is listed as "unavailable"?
Recommended additions

Scale: 1:35
Manufacturer: Aber
Product code: abe35069
Availability: in stock!

$16.89 or 11000 pts.

Scale: 1:35
Manufacturer: Aber
Product code: abe35068
Availability: in stock!

$21.44 or 13900 pts.

Scale: 1:35
Manufacturer: Aber
Product code: abe35070
Availability: in stock!

$16.89 or 11000 pts.

Scale: 1:35
Manufacturer: Aber
Product code: abe35071
Availability: in stock!

$21.44 or 13900 pts.

Scale: 1:35
Manufacturer: VoyagerModel.Co.Ltd
Product code: VOY-PE35319
Availability: on request

$32.33 or 21000 pts.

Scale: 1:35
Manufacturer: VoyagerModel.Co.Ltd
Product code: VOY-PE35320
Availability: on request

$24.38 or 15800 pts.

Scale: 1:35
Manufacturer: VoyagerModel.Co.Ltd
Product code: VOY-PE35440
Availability: on request

$32.33 or 21000 pts.

Scale: 1:35
Manufacturer: PanzerArt
Product code: PNZRE35-248
Availability: in stock!

$6.63 or 4300 pts.

Scale: 1:35
Manufacturer: PanzerArt
Product code: PNZRE35-537
Availability: in stock!

$17.32 or 11300 pts.

Scale: 1:35
Manufacturer: Star-Decals
Product code: SRD-35-937
Availability: in stock!

$10.02 or 6500 pts.

Scale: 1:35
Manufacturer: Star-Decals
Product code: SRD-35-928
Availability: in stock!

$12.88 or 8400 pts.

Scale: 1:35
Manufacturer: VoyagerModel.Co.Ltd
Product code: VOY-FE35010
Availability: on request

$5.39 or 3500 pts.

Similar items

Scale: 1:35
Manufacturer: Italeri
Product code: ita6577
Availability: in stock!

$28.56 or 18500 pts.

Scale: 1:35
Manufacturer: Trumpeter
Product code: tru00369
Availability: in stock!

$46.88 or 30400 pts.

Scale: 1:35
Manufacturer: Trumpeter
Product code: tru00368
Availability: in stock!

$49.30 or 32000 pts.